|

2020 Engelli Öğretmen Atama ve Sonuçları

2016 ile 2018 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına [EKPSS (Lisans Düzeyi)] katılan adaylar arasından EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda yapılan açıklamalar doğrultusunda “Ek-1 Alan Bazlı Kontenjan Listesi” nde belirtilen alan ve kontenjanlarla sınırlı olmak üzere “Ek-2 Engelli Öğretmen Atama Takvimi” nde belirtilen süre içerisinde başvurular alınarak 750 (yedi yüz elli) engelli öğretmen ataması yapılacaktır.

DUYURU:

TERCİHLER YAPILMIŞTIR. SONUÇLAR AÇIKLANMIŞTIR. SONUÇLARA E-DEVLET ÜZERİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. LÜTFEN TIKLAYIN

A. BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak,
 2. Türk vatandaşı olmak, (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.)
 3. 2016 veya 2018 yıllarında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından [EKPSS (Lisans Düzeyi)] 50 ve daha üzeri puan almış olmak, (Her iki sınava giren adaylar açısından daha yüksek olan EKPSS sonucuna göre işlem yapılacaktır.)
 4. Lisans mezuniyetinin, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu
  Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına uygun olmak,
 5.  Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu
  Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
 6. Atama işlemi Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul
  Kararında “Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan / açılacak olan
  Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlama şartına bağlı olanlar bakımından Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak,
 7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
 8. Öğretmenliğe daha önce atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 (bir) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,
 9. Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldıkları tarih ile başvurunun son günü itibarıyla 3 (üç) yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak, şartları aranacaktır.
 10. Halen Bakanlığımız veya diğer kamu kurumlarında öğretmen ünvanlı kadrolarda çalışmakta olanlar, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği bu duyuru kapsamında başvuruda bulunamayacaktır.
 11. 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde EKPSS sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar bu duyuru kapsamında yapılacak yerleştirmelere geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı ile başvuru yapamayacaktır.

B. BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

 1. Adaylardan;
  1. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,
  2. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon
   Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,
  3. Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,
  4. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),
  5. 2016 veya 2018 yıllarında yapılan EKPSS (Lisans Düzeyi) sonuç belgesi,
  6. Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslı veya onaylı örneği,
   belgeleri istenecektir.
 2. Başvurularda aslı ibraz edilen belgelerin birer örneği il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince
  onaylanarak teslim alınıp asılları adaylara geri verilecektir.
 3. Adaylardan başvuru esnasında hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıp çalışmadıklarına ilişkin beyanları alınacak bu aşamada muvafakat belgesi istenmeyecektir.
 4. Başvuru esnasında adaylardan adli sicillerine ilişkin bir belge istenmeyecek bu hususa ilişkin beyan alınacaktır.

C. ÖĞRETMENLİĞE ATAMAYA KAYNAK PROGRAMLAR

 1. Yükseköğretim kurumlarından mezun olanların hangi alan öğretmenliğine atanabilecekleri, Talim ve Terbiye Kurulunun 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararı ve eki Çizelgeyle belirlenmiştir. Başvuru yapacak adaylar, internet adresinden öğrenimlerine göre hangi alana atanabileceklerini görebilecektir.
 2. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların yüksek öğreniminin ve/veya pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilmiş olması gerekmektedir.
 3. Hoca Ahmet Yesevî Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi mezunlarından denklik belgesi istenmeyecektir.
 4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 23.01.2012 tarihli ve 581 sayılı görüşü doğrultusunda, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Türkoloji Bölümü, Kafkas Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü ile Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Anabilim Dalı mezunları, diğer şartları taşımaları kaydıyla Türk Dili ve Edebiyatı alanına başvuru yapabilecektir.
 5. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15/02/2012 tarihli ve 2012.5 sayılı kararı doğrultusunda, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerden mezun olanlar hakkında aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:
  1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversitelerden 2011-2012 öğretim yılı bahar
   yarıyılından önce mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurarak denklik ya da yükseköğrenimlerinin geçerli olduğuna dair belge alacaktır. Adaylar alacakları bu belgelerden biriyle öğretmenlik başvurusunda bulunabilecek; belge ibraz edemeyen adaylar ise başvuruda bulunamayacaktır
  2. 2011-2012 öğretim yılı bahar yarıyılından itibaren mezun olanlardan denklik belgesi
   istenmeyecek; ancak, mezuniyet belgelerinin arka yüzüne mezun oldukları yükseköğretim kurumuna ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından onaylanmış olması gerekecektir.
 6. İbraz edilen denklik belgelerinde “Öğretmen atamalarında geçersizdir.” şerhi bulunanların
  başvuruları kabul edilmeyecektir.
 7. Yargı kararı gereği Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Anaokulu Öğretmenliği Bölümü mezunu öğretmen adaylarının Okul Öncesi Öğretmenliği alanına atanma yönündeki başvuruları kabul edilecektir.

D. BAŞVURU ve TERCİH

 1. Adaylar, başvurularını veya adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle ekte yer alan atama takvimi çerçevesinde yapacaklardır.
 2. Başvurular şahsen veya noter aracılığıyla vekâlet verilen kişiler vasıtasıyla yapılabilecektir.
 3. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda
  bulunabilecektir.
 4. Başvurularını onaylatmak üzere adaylarca bir il/ilçe millî eğitim müdürlüğü belirlenecektir.
 5. Adaylar tercihlerine açılan il millî eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 (on) tercihte
  bulunabilecektir.
 6. 10 (on) tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışında atanmayı istiyorum.” veya “Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.
 7. Elektronik başvuru formunu dolduran aday, takvim süresi içerisinde başvuruda istenecek belgelerle birlikte başvuru esnasında belirlediği il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gidecektir.
 8. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince adayın ibraz ettiği belgeler incelenecek ve uygun olan başvurular sistem üzerinden onaylanacaktır.
 9. Onaylanan Elektronik Başvuru Formundan üç adet çıktı alınarak aday ve ilgili birim amirince (il millî eğitim müdür yardımcısı/il millî eğitim şube müdürü/ilçe millî eğitim şube müdürü) imzalanacak ve ikisi adaya geri verilecek diğer onaylı nüsha başvuru belgeleri ile birlikte il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde muhafaza edilecektir.

PEDAGOJİK FORMASYON

 1. Adayların;
  1. Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans diploması ya da belgesi,
  2. En az 21 kredilik Pedagojik Formasyon Sertifikası (1993–1994 öğretim yılı ve daha öncesinde düzenlenen 18 ve üstü kredilik belgeler de kabul edilecektir),
  3. İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası (33 kredilik),
  4. İngilizce Öğretmenliği Sertifikası,
  5. Lisans mezunu olmadan önce meslek yüksekokullarında öğrenim görenlerin bu sürede aldıkları Pedagojik Formasyon Belgesinden, herhangi birine sahip olmaları gerekmektedir.
 2. Herhangi bir öğretmenlik alanında alınan pedagojik formasyon eğitimi, diğer alanlar için de geçerli sayılacaktır.
 3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yurt dışındaki üniversitelerden alınan pedagojik formasyon belgeleri, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliği kabul edilmediği sürece geçerli olmayacaktır. Ancak, T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının izniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki yüksek öğretim kurumlarında açılan pedagojik formasyon eğitimini başarıyla tamamlayanlardan ayrıca denklik belgesi istenmeyecektir.
 4. Öğretmenlik başvurularının son günü itibarıyla pedagojik formasyon eğitimini başarı ile
  tamamlayan; ancak, formasyon belgesi düzenlenemeyenler, eğitimde başarılı olduklarına ilişkin ilgili üniversiteden alacakları belge ile başvuru yapabilecektir. Bu durumda olanlar, elektronik başvuru formunda yer alan pedagojik formasyon bilgileri bölümüne, aldıkları bu belgenin tarih ve sayısını girecektir

F ATAMA

 1. Atamalar, adayların tercih ve EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacaktır.
 2. EKPSS (Lisans Düzeyi) puanlarının eşitliği halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

G. ATAMALARIN DUYURULMASI VE TEBLIGAT İLE GÖREVE BAŞLAMA

 1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın  internet adresinden duyurulacaktır.
 2. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir.
 3. Ataması yapılan öğretmenlerin görev yerleri ilgili Valiliklerce belirlenecektir.
 4. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır.
 5. Ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında;
  1. Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,
  2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
  3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
  4. Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,
  5. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi,
  6. Atamaya esas engelli sağlık kurulu raporunun alındığı hastaneden sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair alınacak sağlık kurulu raporu.
  7. Hâlen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışanlar için
   muvafakat belgesi,
  8. Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge,
   istenecektir
 6. Ataması yapılanlar, bu bölümün “5.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır.
 7. Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler il millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.
 8. Sabıka sorgulama belgesinde “Adli sicil kaydı vardır” ibaresi bulunanlara ait sabıka sorgulama belgesi ile buna ilişkin mahkeme kararı temin edilerek Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına gönderilecektir. Bu adaylar hakkında Bakanlığın vereceği karar doğrultusunda işlem yapılacaktır.
 9. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair atamaya esas engelli sağlık kurulu raporunun alındığı hastaneden alınan sağlık kurulu raporunda yer alan ifadeler doğrultusunda göreve başlatılmasında tereddüt oluşanlar için Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığından görüş istenilecektir.

H. DİĞER HUSUSLAR

 1. Elektronik Başvuru Formunda beyan edilen bilgilerden adaylar sorumlu olacaktır.
 2. Adaylardan başvuru ekranında karşılaşılan uyarının yanlış olduğunu iddia edenler, bu durumu belirten bir dilekçe ile il millî eğitim müdürlüklerine başvuruda bulunacak; bu iddialar il millî eğitim müdürlüklerince Personel Genel Müdürlüğüne (Öğretmen Atama Daire Başkanlığı) belgegeçer ya da e-posta yoluyla bildirilecektir.
 3. Elektronik Başvuru Formu haricinde veya süresi dışında yapılan, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanmamış olan, atama alanı ve mezun olduğu yükseköğretim programı yanlış girilerek yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımadığı hâlde gerçeğe aykırı belgeyle ya da beyanda bulunarak, evrakta tahrifat yaparak, gerçek durumunu gizleyerek yapılan başvurular ve buna bağlı gerçekleştirilmiş tüm işlemler geçersiz sayılacaktır.
 4. Bu duyuruda yapılan açıklamalara ek olarak başvuru süresi içinde oluşabilecek durumlar ile uygulamaya yönelik açıklamalar Bakanlığın internet adresinde başvuru süresi içinde duyurulacaktır. Öğretmen adaylarının hak kaybına uğramamaları bakımından bu açıklamaları takip etmeleri gerekmektedir.
 5. Bakanlığımızca 20.12.2019 tarihinde duyurusu yayımlanan Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu (Ocak-2020) kapsamında başvuruda bulunarak sözlü sınava girmeye hak kazananların bu duyuru kapsamında başvuruda bulunmaları, adayların sözlü sınava katılmalarına herhangi bir engel teşkil etmeyecektir. Ancak sözlü sınava katılarak başarılı olan adaylardan, bu duyuru kapsamında başvuruda bulunarak atama işlemi gerçekleşenler, Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu (Ocak-2020) kapsamında 09-13/03/2020 tarihleri arasında alınacakolan eğitim kurumu tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.
 6. Bu duyuruda yer almayan hususlar için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 7/2/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik, 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri esas alınacaktır.

İ. GÖREVE BAŞLAMAYANLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER

 1. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve  başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.
 2. Yasal sürelerde göreve başlamayanlar ile beyanları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından
  doğrulanmayanların atamaları iptal edilir. Yasal süre içinde göreve başlamadığı için ataması iptal edilenler, atama tarihinden itibaren bir yıl süreyle yeniden öğretmenliğe atanamaz.

İletişim Telefon Bilgileri:

Faks No : 0312 418 03 81

MEB EKPSS Öğretmen Atamalarıİ. ENGELLİ ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ

Başvuruların alınması ve onaylanması : 3-7 Şubat 2020
Atamaların yapılması :                              11 Şubat 2020

Similar Posts