Engelli Emlak Vergisi

Engelli Emlak Vergisi İndirimi – Başvuru ve Şartlar

Malul ve engellilere vergi açısından sağlanan imkânlardan biri de emlak
vergisinde uygulanmaya başlanan indirimli bina vergisi oranı (sıfır)
uygulamasıdır. Emlak Vergisi Kanununun değiştirilen 8 inci maddesine
göre; Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskene veya
tek meskende hisseye sahip olan (intifa hakkına sahip olunması hali dahil)
engelliler, indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanarak
emlak vergisi ödemeyeceklerdir.

Engelliler Emlak Vergisi Muafiyetinden Yararlanabilmek İçin Gerekli Evrak Ve İşlemler

Engelli kimlik kartı sahibi mükellefler, engelli kimlik kartlarını belediyede
ilgili görevliye ibraz etmek ve 57 Sıra No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel
Tebliği ekinde yer alan “Tek Meskeni Olan (İntifa Hakkına Sahip Olanlar
Dahil) Engellilere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu” na (Belediyede bir sureti tarafınıza verilecektir.) engelli kimlik kartı fotokopisini eklemek suretiyle indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanabilirler. Bu durumdaki mükelleflerden
ayrıca tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu istenilmeyecektir.

Engelli kimlik kartı sahibi olmayan mükellefler ise sağlık kurulu raporunun
aslını veya onaylı örneğini belediye görevlisine ibraz etmek ve 57 Sıra
No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekindeki “Tek Meskeni Olan
(İntifa Hakkına Sahip Olanlar Dahil) Engellilere Ait İndirimli Bina Vergisi
Formu(Belediyede bir sureti tarafınıza verilecektir.) nun ekine raporun fotokopisini eklemek suretiyle indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanabilirler.

İndirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlananların ilk başvurudan sonra engelli kimlik kartı veya süreklilik arz eden engeller için sağlık kurulu raporu fotokopisini her yıl yeniden vermeleri gerekmeyip, şartların taşınması halinde indirimli bina vergisi oranının uygulanmasına devam edilecektir.

Ev Sahibi Olan Engelli Aynı Evde Oturmuyorsa Vergi Muafiyetinden Yararlanabilir Mi?

İndirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulanmasından yararlanabilmek
için meskende bizzat oturma şartı aranmamaktadır. Bu nedenle, sahip olduğu tek meskeni kiraya verip başka yerde ikamet eden engelliler de diğer şartları taşımaları kaydıyla indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanarak emlak vergisi ödemeyecektir.

Evde Sadece Hissesi Olan Engelli, Vergi Oranı (Sıfır) İndiriminden Nasıl Yararlanır?

200 m2’yi geçmeyen tek meskene hisse ile sahip olunması halinde indirimli vergi oranı, meskenin vergi değerinin hisseye isabet eden kısmına uygulanacaktır.

Herhangi Bir Geliri Bulunan Engelli, Emlak Vergisi Muafiyetinden Yararlanabilir mi?

Engellilerin indirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanabilmesi için herhangi bir gelirinin bulunmaması şartı aranmamaktadır.

Engellinin Emlak Vergisi Muafiyeti Uygulamasından Yararlanabilmesi İçin Engel Oranını Yüzde Kaç Olması Gereklidir?

İndirimli bina vergisi oranı (sıfır) uygulamasından yararlanmak isteyen engelliler için engel durumunun belli bir oranın üzerinde olması şartı aranmamaktadır.

Birden Fazla Meskene Sahip Olan Engelliler, İndirimli Bina Vergisi
Oranı (Sıfır) Uygulamasından Yararlanabilir mi?

  • Birden fazla meskeni olanlar,
  • Birden fazla meskende hisseye sahip olanlar,
  • 200 m2’yi geçen tek konuta sahip olanlar,

emlak vergisi muafiyeti uygulamasından yararlanamayacaklardır.
Ayrıca belirli zamanlarda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler için de
söz konusu indirimli vergi oranının uygulanması mümkün değildir.

İndirimli vergi oranından yararlanan mükelleflerin, bu orandan yararlanma ile ilgili şartlardan herhangi birini kaybetmeleri halinde, bu durumu mükellefiyetlerinin bulunduğu belediyeye bildirmeleri gerekmektedir. Gerçek dışı taahhütte bulunmak suretiyle indirimli bina vergisi oranından yararlanan engelliler ile durumlarında meydana gelen değişikliği bildirmeyen engellilerden alınması gereken emlak vergisi, cezalı olarak gecikme faizi ile birlikte alınacaktır.

Similar Posts