Engelli Spor Hakları

Engellilerin Spor Alanındaki Hakları

Engelli Spor Hakları

Engelli bireylerin spor yapabilmelerini sağlamak ve yaygınlaştırmak üzere; spor tesislerinin engellilerin kullanımına da uygun olmasını sağlamak, spor eğitim programları ve destekleyici teknolojiler geliştirmek, gerekli malzemeyi sağlamak, konu ile ilgili bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları ile yayınlar yapmak, spor adamları yetiştirmek, engelli bireylerin spor yapabilmesi konusunda ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak…..

Ayrıca Sağlık bakanlığınca yapılması istenilen düzenleme doğrultusunda; Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından 81 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve Özerk ve Özerk olmayan Federasyon Başkanlıklarına gönderilen 06.10.2010 tarihli yazı ile “engelli kimlik kartları esas alınarak hem engellilere tanınan hak ve hizmetlerinden yararlandırılmaları hem de sosyal hayata katılmalarının sağlanması bakımından Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı tüm tesislerde, federasyonca veya il müdürlüklerince düzenlenen spor faaliyetlerine girişte ücret alınmaması veya indirimli tarife uygulanması” istenmiştir ve uygulanmaya başlanılmıştır.

Türkiye BM Engelli Hakları Sözleşmesini imzalamıştır. 50 maddeden oluşan ve taraf olan devletlere, engellilere karşı ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve onların yaşam standartlarını yükseltmek gibi yükümlülükler getiren sözleşmede spor alanında sağlanması gereken haklar aşağıda ki gibi değinilmiştir.

(a) Engellilerin her seviyedeki genel spor etkinliklerine mümkün olduğunca tam katılımını cesaretlendirmek ve geliştirmek;
(b) Engellilerin, engelliliğe özgü spor ve eğlence etkinliklerini örgütleme, geliştirme ve bu etkinliklere katılma imkanına sahip olmasını sağlama ve bu nedenle, diğerleriyle eşit bir şekilde onlara uygun bilgi ve eğitimin verilmesini ve kaynakların sunulmasını cesaretlendirmek;
(c) Engellilerin spor, eğlence yerleri ile turistik alanlara erişimini sağlamak;
(d) Engelli çocukların, okullardaki etkinlikler dahil oyun, eğlence, dinlenme ve spor etkinliklerine eşit Şekilde katılabilmesini sağlamak;
(e) Eğlence, turistik, dinlenme ve spor etkinliklerini organize edenlerin sunduğu hizmetlere engellilerin erişebilmesini sağlamak.

Türkiye’de faaliyet gösteren engelli spor federasyonları aşağıda ki gibidir. İlgili web sitelerinde federasyonlardan daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Bedensel Engelliler Spor Federasyonu

İşitme Engelliler Spor Federasyonu

Görme Engelliler Spor Federasyonu

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu

 

Çok sorulan:Türkiye’de futbol müsabakasına girişte passolig alma zorunluluğu ve ücretsiz giriş hakkı var mı? Cevabın yasal zeminini tam olarak bulamadık ancak aşağıda ki dayanak ve yukarıda ki 2. paragrafta belirtildiği üzere engellilerin maçlara girişinde ücretsiz veya indirimli haklarının tanımlanması esas olduğu belirtilmiştir. Engelli kartınızın olması baş koşul passolig kartı ise bazı kulüpler tarafından zorunlu tutulduğu görülüyor. Bu aşamada yasa gereği passolig kartı olsa dahi ücretsiz veya indirimli giriş hakkınızın bu kartlara tanımlanması gereklidir.

 

Dayanak : 5378 Sayılı Özürlüler Kanunu´nun 33´üncü maddesi buna ilişkin düzenlemeyi içerir Madde 33.- 21.5.1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesine (n) bendinden sonra gelmek üzere yukarıdaki (o) bendi eklenmiş ve mevcut (o) bendi (p) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

Similar Posts