En doğru bilgi yasalar ve yönetmelikleri üzerinden elde edilen bilgidir. Bu sebeple sizlere bilgileri buralardan sağlayacağız. Malulen emeklilik ülkemizde 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık sigortası kanunu kapsamında değerlendirilir ve şekillendirilmektedir.

Kimler Malul Sayılabilir?

Sigortalının veya işverenin talebi üzerine kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’nı veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malûl sayılır.

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Sigortalılık şartı olarak en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve bu süre içinde en az 1800 gün prim ödenmiş olmalıdır.

Sağlık şartı olarak da işe girmeden evvel en az % 60 oranından az hastalık veya rahatsızlığınız olup da sonrada bu oranın % 60 veya daha fazla oranda olması gerekir.

Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce sigortalının çalışma gücünün % 60’ını veya vazifesini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü kaybettiği önceden veya sonradan tespit edilirse, sigortalı bu hastalık veya engelliliği sebebiyle malullük aylığından yararlanamaz.

Malulen emekli olmanın şartı nedir?

5510 sayılı kanunun 25. maddesine göre malulen emekli olmanın şartları:

Malullük aylığı ne zaman ödenmeye başlar?

Malullük aylığının kesilme nedenleri?

Malullük aylığı, sigortalının;

  1. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa veya yabancı bir ülkenin mevzuatına tabi olarak çalışmaya başlaması halinde çalışmaya başladığı tarih itibariyle,
  2. Yapılan kontrol muayenesi sonucu sigortalının malullük halinin ortadan kalktığının tespit edilmesi halinde ise buna ilişkin raporun tarihini takip eden aybaşından itibaren malullük aylığı kesilir.

Malullük aylığı almakta iken çalışmaya başlaması nedeniyle aylığı kesilen sigortalı işten ayrıldıktan sonra tekrar malullük aylığının bağlanmasını talep edebilir. Kurum tarafından kontrol muayenesi yaptırılan sigortalının maluliyet halinin devam ettiği tespit edilir ise malullük aylığı yeniden bağlanır.

Maluliyet aylığı alanlara kontrol muayenesi nedir?

•    Maluliyetine karar verilen sigortalının ileride maluliyet derecesinin değişebileceğinin düşünülmesi halinde Kurum Sağlık Kurulunca,

•    Kurum Sağlık Kurulunun kararına karşı sigortalının veya hak sahiplerinin itirazları halinde,

•    Sigortalının maluliyetinin tespiti ile ilgili olarak diğer kimselerin itirazları veya şikayet ya da ihbar hallerinde,

•    Kurumun yürüttüğü denetim, inceleme ve soruşturma sırasında ihtiyaç duyması halinde sigortalının maluliyetine karar verilen hastalık ya da sakatlığı ile ilgili olarak yeniden muayene ve tetkike tabi tutulabilir buna kontrol muayenesi denir.

Kontrol muayenesine Sağlık Kurulunca ihtiyaç duyulması veya sigortalının kendisinin ya da hak sahiplerinin itirazları sonucu yapılan kontrol muayenesi sonrasında düzenlenen raporda;

Ancak malul olmadığı halde malullük aylığının bağlandığı tespit edilir ise aylık bağlandığı tarihten itibaren kesilerek, ödenen aylıklar faizi ile birlikte geri alınıp, müsebbipler hakkında yasal işlem yapılır.

Malullük aylığı alırken aynı zamanda emekli aylığını da alınabilir mi?

Malullük aylığı almakta iken emekliliğini de hak eden sigortalıya, sigortalının yazılı müracaatı halinde emekli aylığı da hesaplanır. Her iki aylık karşılaştırılır. Hangisi yüksekse o aylığı ödenir. Diğer aylık kesilir.

İş kazası ve meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü %60 ve daha yukarı oranda kaybeden sigortalılara hem gelir hem de malullük aylığı bağlanır. Yüksek olanın tamamı diğerininse yarısı ödenir.

Kadın Sigortalılardan Bakımına Muhtaç Derece Özürlü Çocuğu” olanların emeklilik yaş haddinin indirilmesi

Bakıma muhtaç özürlü çocuğu olan kadın çalışan hakkında düzenlenecek sağlık kurulu raporları ve dayanağı tıbbi belgelerin Kurum Sağlık Kurullarınca incelenmesi neticesinde, çocuğunuzun “ Başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğuna” dair karar çıkması halinde,5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayınızın dörtte biri, toplam priminize eklenir ve eklenen bu süre emeklilik yaş haddinden indirilir.

Malulen emeklilik için İtiraz Hakkı

Malulen emekliliğin sağlıkla ilgili ön şartı işe girildiğinde malul sayılacak derecede hasta olmamaktır. Ama SGK oranı ne olursa olsun işe girmeden evvel var olan hastalıklarda malulen emekli etmiyor ise SGK dava edilerek kazanılması halinde Mahkeme kararı ile emekli olma şansı vardır.

Bu süreç şu şekilde olmalıdır;

  1. En son çalıştığınız veya ikametgâhınızın bağlı olduğu SGK’ ya malulen emeklilik için talepte bulunun,
  2. SGK sağlık raporu oranı sebebiyle reddederse,
  3. SGK Yüksek Sağlık Kuruluna itiraz edin,
  4. İtirazınız red olunca da İş Mahkemesinde dava edin.

Not: 1.10.2008 gününden önce malulen emeklilikte 506 sayılı Kanuna göre üçte iki (yüzde 66) oranı gerekiyordu, 1.10.2008 gününden itibaren 5510 ile oran yüzde 60 olmuştur.