Engelli Memur Kurum İçi Yer Değişikliği
|

Engelli Memur Kurum İçi Yer Değişikliği

Engelli Memurun Kurum İçi Yer Değişikliğine ilişkin açıklamaya cevap veren DPB bu konuda kafalardaki soruları cevaplıyor.

İşte İlgili açıklama;

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ‘Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği’ başlıklı ek 3. maddesinde; “İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az %40 oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.” hükmü yer almakta iken Danıştay İkinci Dairesinin 21/3/2018 tarihli ve E.: 2016/9697. K.: 2018/1891 sayılı Kararı ile. bu maddede yer alan “bir defadan fazla” ibaresi iptal edilmiş bulunmaktadır.

Bu çerçevede, engelli memurun mezkur Yönetmeliğin ek 3 üncü maddesinde yer alan diğer şartlan sağlaması halinde kurum içi yer değişikliğinin bir defadan fazla yapılmasının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

Similar Posts