Engelli Hibe Desteği
|

Engelli Hibe Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Engelli hibe desteği, engelli yurttaşlarımızın kendi işlerini kurmalarını amaçlayan hibe destek programıdır.

Aşağıda yer edinen Müracaat Rehberi ve Müracaat Kılavuzuna bakılırsa hazırlanacak projeler, kamu kuruluş ve kuruluşları ile toplumsal tarafların temsilcilerinden oluşan Komisyon tarafınca değerlendirilecektir. Kabul edilen her bir proje için 65.000 TL’ye kadar bağışlama desteği sağlanacaktır.

Başvurular belirlenen tarihler içinde “e-Devlet” üstünden gerçekleştirilir.

Engelli Hibe Desteğine Kimler Başvuru Yapabilir?

Bedensel, zihinsel, psikolojik, duygusal ve sosyal kabiliyetlerini çeşitli derecelerle kaybetmesi sebebiyle işgücü kaybının minimum % 40 olduğu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelenen kişiler mevzuatımızda engelli olarak kabul edilmektedir. Hibe desteğinden istifade etmek isteyen engellilerin aşağıdaki tüm şartları son müracaat tarihi itibariyle taşıması gereklidir.

 • İŞKUR’a engelli kaydı olmak,
 • Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve toplumsal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün minimum % 40’ından mahrum olduğuna ilişkin “Sağlık Kurulu Raporuna” sahip olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,
 • İŞKUR’a herhangi bir borcu bulunmamak,
 • Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak, (Proje başvuru rehberi yayım tarihi itibari ile proje konusu meslekte son bir sene içinde terk mükellefi olmamak),
 • İşyerinin kurulacağı il sınırları içerisinde ikamet etmek,
 • Girişimcilik eğitim programı sertifikasına haiz olmak,
 • Kurulacak iş ile alakalı başka mevzuatlarda aranılan mezuniyet belgesi, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara sahip olmak,
 • Kendisine vasi tayini yapılmamış olmak,
 • Herhangi bir icra dosyası bulunmamak, (Komisyon tarafınca önde gelen projelerin sözleşme imzası öncesinde https://www.turkiye.gov.tr/adalet-icra-dosyasi-sorgulama adresinden kişinin icra dosyasının olup olmadığı sorgulaması yapılacaktır.)
 • Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği projelerinde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesine, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesine (sertifikasına) son müracaat zamanı itibariyle sahip olmak.

Engelli Hibe Desteğine Başvuru İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

 • Girişimcilik eğitim programı sertifikası,
 • Adli sicil kaydı sorgulama belgesi,
 • Vergi Dairesinden proje müracaat tarihinden önceki bir ay içerisinde alınmış, proje sahibinin güncel vergi mükellefiyet durumunu gösterir belge,
 • Kurulacak işin mevzusu ile alakalı mevzuatında zorunlu belge istenmesi niteliğinde, bu mesleki bilgiyi gösteren diploma, sertifika gibi belgeler,
 • Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörlerinde sunulacak projelerde, Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerinden alınacak “İşletme Belgesi” (İşletmesi olmayanların işletmesi olmadığına ilişkin yazıyı, eylemsiz işletmesi olanların proje müracaat tarihinden geriye doğru son 1 sene içinde işletmede hayvan hareketliliği olup olmadığına ilişik yazıyı eklemesi gereklidir.)
 • Faaliyet alanı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği olan projelerde “Sürü Yönetim Elemanı/Hayvan Yetiştiriciliği” belgesi, Arıcılık projelerinde ise “Arıcılık” belgesi (sertifikası),
 • Emekli olmadığını gösterir belge.

Engelli Hibe Desteğinde Hangi Projeler Desteklenmektedir?

Komisyon değerlendirmesi sonrasında kaynak tahsis edilmesine karar verilen projelerde, müracaat sahibinin talep etmesi halinde, aşağıdaki maliyetler karşılanabilecektir:

 • Kuruluş işlemleri desteği: İşyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak suretiyle en çok 5.000 TL.
 • İşletme gideri desteği: Sözleşme imza tarihinden sonrasında 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en çok %60’ını geçmeyecek şekilde senelik toplamda en çok 15.000 TL.
 • Demirbaş desteği: Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay süresince belge karşılığı olmak suretiyle işletmenin temel faaliyet alanı ile alakalı makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en çok 45.000 TL.

Engelli Hibe Desteğinde Hangi Maliyet Giderlerine Destek Verilmemektedir!?

Hazırlanacak projelerde hiç bir halde;

 • depozito,
 • su, elektrik, iletişim vb. abonelik ücretleri,
 • çalışanların ücretleri,
 • işlenerek yahut direkt satılacak mamüllerin bedelleri,
 • vergi, resim, harç (İşyeri Kuruluşu için meydana getirilen mecburi harç ödemeleri hariç), muhtelif üyelik ücretleri, cezalar
 • işin mevzusu ile direkt ilgisi olmayan ve işin kurulmasına mani olmayan demirbaş ve öteki malzemelerin bedelleri,
 • kurulmuş bir işletmenin geliştirilmesini, değiştirilmesini amaçlayan giderler,
 • engellilerin erişebilirliklerini sağlayıcı olması şartı ile inşaat, tadilat ve bakı giderlerinin toplam kurum desteğinin yüzde 10’unu aşan bölümü,

desteklenmeyecektir.

İşletme Masraf Kaleminden tarım ve hayvancılık projeleri hariç olmak suretiyle aylık kira giderinin %60’nı ve toplamda 6.000TL’yi geçmeyecek kadarı karşılanır. Kira giderinin ödenebilmesi için işletmenin kira sözleşmesi ve bankaya alakalı mevzuat gereği kira bedeli olarak yatırıldığına dair dekontun/ödeme belgesinin ibrazı zorunludur. İşletme kirası için stopaj ve ortak giderler de desteklenmez.

Proje kapsamında; proje sahiplerinin üçüncü dereceye kadar (üçüncü aşama dahil) kan ve kayın hısımlarından ve bunların haiz/ortak oldukları işletmelerden; işyeri kiralanması, hayvan ve demirbaş araç-gereç alımı yapılamaz.

Aşağıda Dönemlere Göre Başvurulara dair gerekli bilgi, belge ve dokümanlar yer verilmiştir.

2021/2. Dönem Engelli Hibe Desteği

Başvuru Başlangıç Zamanı: 11 Mart 2021
Son Başvuru Zamanı: 16 Nisan 2021

Başvuru İşlemleri İçin E-Devlet üzerinde “Engelli Hibe Desteği Başvurusu” sayfasında başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru Rehberi, Başvuru Kılavuzu ve diğer evraklara ulaşmak için tıklayınız.

 

Similar Posts