Deri tümörleri ve eritroderma hariç olmak üzere deri hastalıklarına eşlik eden hastalıklar, immünolojik(bağışıklık) veya hematolojik(kan) bozukluklar ve hastalıkla ilgili komplikasyonlar sonucu ortaya çıkan bozukluklar veya psikolojik veya davranışsal bozukluklar ayrıca değerlendirilir.

Dermatolojik hastalıklar nedeniyle özürlü raporu düzenlenen kişilerin talebi halinde özür oranları yıllık kontrollerle tekrar değerlendirilir.

Deri hastalıklarının değerlendirilmesinde hastalığın şiddeti için başka şekilde belirtilmemişse aşağıdaki listeden yararlanılır. Aşağıda yer alan engel oranlarında belirtilen Hafif, Orta, Şiddetli ve Çok Şiddetli kavramlarına karşılık gelen belirtiler yer almaktadır.

1-HAFİF:
 • a-Hastanın belirti ve semptomları sürekli veya aralıklı olarak mevcut.
 • b-Günlük aktivitelerini kısıtlamıyor veya günlük aktivitenin birkaç aktivitesinde kısıtlama veya bazı maddelere maruz kalma ile kısıtlama geçici olarak artıyor.
 • c-Tedavi gerektirmeyebilir veya aralıklı tedavi gerektirebilir.
2-ORTA:
 • a-Belirti ve bulgular sürekli veya aralıklı olarak mevcut.
 • b-Günlük aktivitelerin bir kısmını kısıtlamakta.
 • c-Aralıklı veya sürekli tedavi gerektirmektedir.
3-ŞİDDETLİ:
 • a-Belirti ve bulgular sürekli olarak mevcut.
 • b-Günlük aktivitelerinin bir çoğunu kısıtlamakta veya zaman zaman hastane veya evde yatılı olarak mahsur kalmakta.
 • c-Aralıklı veya sürekli tedavi gerekmektedir.
4-ÇOK ŞİDDETLİ:
 • a-Belirti ve bulgular sürekli olarak mevcut.
 • b-Günlük aktivitelerin tüme yakınını etkilemekte veya hastane ya da evde uzun süreli mahsur kalmakta.
 • c-Aralıklı veya sürekli tedavi gerekmektedir.

I. SEBASE(Kist), EKRİN VE APOKRİN GLAND (Ter Bezleri) HASTALIKLARI

A- Rozasea (Gül Hastalığı)

 1. Orta: %5
 2. Şiddetli: %10
 3. Çok şiddetli: %15

B- Hidradenitis suppurativa(Cilt altı ufak,ağrılı topaklar), akne konglobata(Sivilce) ve foliküler oklüzyon Triadı

 1. Hafif: %5
 2. Orta: %10
 3. Şiddetli: %20
 4. Çok şiddetli: %40

C- Saçlı derinin diseke edici folliküliti (Saçlı derinin görülebileceği saç kökü iltihabı)

 1. Orta: %5
 2. Şiddetli: %15

D- Hiperhidrozis (Aşırı Terleme)

 1. Orta: %5
 2. Şiddetli: %10
 3. Çok şiddetli: %20

KIL FOLLİKÜLÜ İLE İLGİLİ HASTALIKLAR

 1. Alopesi totalis (Şiddetli Saçkıran): %10
 2. Alopesi universalis (Şiddetli Saçkıran): %10
 3. Hirsutizm (Aşırı Tüylenme)
  a-Orta: %5
  b-Şiddetli: %10
 4. Saç rengi ve saç gövdesi anormallikleri (moniletrix vb): %5

III. EKZEMATÖZ DERMATİTLER (Egzema)

A- Atopik dermatit (Kalıtsal Alerjik Egzama)

 1. Hafif: Vücudun %0-19’unu kaplayan: %5
 2. Orta: Vücudun %20-49’unu kaplayan: %10
 3. Şiddetli: Vücudun %50-79’unu kaplayan: %20
 4. Çok şiddetli: Vücudun %80-100’unu kaplayan: %40

B- Dermatitler (Kontakt dermatit, staz dermatit, dishidrotik ekzema) (klinik şiddetine göre değerlendirilecek)

 1. Orta: %5
 2. Şiddetli: %10
 3. Çok şiddetli:%20

IV. ÇEŞİTLİ İNFLAMATUVAR DERİ HASTALIKLARI

A- Psoriasis (Sedef Hastalığı)

 1. Hafif: Vücudun %0-19’unu kaplayan: %5
 2. Orta: Vücudun %20-49’unu kaplayan: %15
 3. Şiddetli: Vücudun %50-79’unu kaplayan: %30
 4. Çok şiddetli: Vücudun %80-100’unu kaplayan psöriasis vulgaris ve generalize püstüler psöriasis: %40

B- Pitriasis rubra pilaris, liken planus

 1. Hafif: %5
 2. Orta: %10
 3. Şiddetli: %20
 4. Çok şiddetli: %30

C- Perforan dermatozlar (Kyrle Hastalığı vb.)

 1. Orta: %5
 2. Şiddetli: %10
 3. Çok şiddetli: %20

V. PSİKİYATRİK ETYOLOJİLİ(nedene bağlı) DERİ HASTALIKLARI

Psikiatrik etyolojili deri hastalıkları (nörotik ekskoriasyon, faktisiyel dermatit, vb.)
 1. Orta: %5
 2. Şiddetli: %10
 3. Çok şiddetli: %20

VI. DERİ TÜMÖRLERİ

A.BENİGN NEOPLAZM(UR) VE HİPERPLAZİLER

Kongenital melanositik nevus(doğumda veya yaşamın ilk bir yılı içinde görülenler):

 1. 1.5-20 cm arasında olanlar: %5
 2. 20 cm’den büyük: %20

Kan damarlarının benign neoplazm ve hiperplazileri: Kapiller anjiom, Kavernöz anjiom, Lenfanjiom, lenfohemanjiom, Anjiokeratom, Klippel-Trenanuay-Weber, vb.

 1. Hafif: Vücudun %10-19’unu kaplayan: %5
 2. Orta: Vücudun %20-49’unu kaplayan: %10
 3. Şiddetli: Vücudun %50-79’unu kaplayan: %20
 4. Çok şiddetli: Vücudun %80-100’unu kaplayan: %30
 5. 5-Ayrıca saçlı deri ve yüz bölümünün yarısından fazlasını kaplarsa: %15

Hipertrofik skar ve keloid

 1. 1-Hafif (vücut yüzeyinin %1-9’unu kaplayan): %5
 2. Orta (vücut yüzeyinin %10-%19’unu kaplayan): %10
 3. Şiddetli (vücut yüzeyinin %20-49’unu kaplayan): %20
 4. Çok şiddetli: Vücudun %50-100’unu kaplayan: %40
 5. Ayrıca saçlı deri ve yüz bölümünün yarısında fazlasını kaplarsa: %15

B.DERİNİN PREMALİGN TÜMÖRLERİ

Primer tümörün sebep olduğu veya bu tümöre yönelik tedavi sonrasında gelişen doku veya fonksiyon kayıpları: %5

C.DERİNİN MALİGN TÜMÖRLERİ:

Çalışabilir durumda ve tedaviye cevap veren klinik evreli malign tümörü olan hastalar, primer tümörün sebep olduğu veya bu tümöre yönelik tedavi sonrasında gelişen doku veya fonksiyon kayıpları: %10

İleri klinik evreli malign tümörü olan tedaviye cevap vermeyen çalışamayacak durumda olan hastalar: %80

VII. FOTOSENSİTİVİTE VE GÜNEŞ IŞINLARI İLE TETİKLENEN HASTALIKLAR

1-Solar ürtiker, aktinik retikuloid, persistan ışık reaksiyonu, polimorf ışık erüpsiyonu klinik şiddete göre değerlendirilir.
 1. Orta: %5
 2. Şiddetli: %10
 3. Çok şiddetli: %20
2-Porfirialar   
 1. Hafif: %10
 2. Orta: %20
 3. Şiddetli: %40
 4. Çok şiddetli: %60

VIII. ERİTRODERMA

%40

Altta yatan primer hastalık için ayrıca puan verilmez.

IX. PİGMENT BOZUKLUKLARI

Pigment bozukluğu ile (Vitiligo, depigmentasyon ve melanoderma yapan hastalıklar) seyreden hastalıklar
 1. Vücut yüzeyinin %20-%50’sini kaplayan: %5
 2. Vücut yüzeyinin %50-%100’ini kaplayan: %10
 3. Albinizm: %20

X. İMMUN, OTOİMMUN VE SİSTEMİK HASTALIKLARIN DERİ BULGULARI

Vaskulitler (Damar İltihabı)

Kronik ve/veya tedaviye dirençli ürtiker(kurdeşen) ve anjioödem: %10

Pannikülitler (Lezyon şiddetine göre değerlendirilir)
Behçet hastalığı
Otoimmün büllü hastalıklar (Pemfigus vulgaris, büllöz pemfigoid, dermatitis herpetiformis ve diğer otoimmün büllü hastalıklar)
Kronik bağ doku hastalıkları

Reiter sendromu: Sadece deri lezyonları için : %5

Pyoderma gangrenosum
Sarkoidoz
Kronik Graft Versus Host Hastalığı
Metabolik, endokrin bozukluklar, depolanma hastalıkları ve sistemik malignitelerin deri bulguları:

Sadece deri lezyonları için: %5

XI. GENETİK GEÇİŞLİ DERİ HASTALIKLARI

İktiyozis (Balık Pulu Derisi Hastalığı) grubu hastalıklar:

Not : Bu grup hastalıklarda hastalığın alt grupları (tipleri) göz önüne alınmaksızın, lezyonların şiddeti tüm hastalık grubu bir bütün olarak düşünülüp değerlendirilecektir.

Herediter palmoplantar keratodermiler, Unna Thost, Mal de Melada, vb.
Nörokutanöz hastalıklar (Nörofibromatosis, Tuberoz skleroz(Bourneville hastalığı), Psödoksantoma elastikum, Ataksi telenjiektazi((Boder-Sedgwick sendromu veya Louis-Bar sendromu)), vb.)
Epidermolizis büllosa

NOT : Bu grup hastalıklarda hastalığın alt grupları (tipleri) göz önüne alınmaksızın, lezyonların şiddeti tüm hastalık grubu bir bütün olarak düşünülüp değerlendirilecektir.

Hailey Hailey Hastalığı (Ailesel Kronik Pemfigus)
Kseroderma pigmentozum, Rothmund-Thompson Send., Diskeratozis konjenita, Werner send. vb.

Anhidrotik/Hipohidrotik ve hidrotik ektodermal displazi:

NOT: Bu grup hastalıklarda hastalığın alt grupları (tipleri) göz önüne alınmaksızın, lezyonların şiddeti tüm hastalık grubu bir bütün olarak düşünülüp değerlendirilecektir.

XII. VASKULER(DAMARSAL) HASTALIKLARIN DERİ BULGULARI

Kronik bacak ülserleri: (lezyon şiddetine göre)
Dekubitus(Yatak yarası) ülseri: (lezyon şiddetine göre)

XIII. KUTANÖZ LENFOMA, LÖSEMİ, HİSTİYOSİTOZLAR VE MASTOSİTOZLAR

Kütanöz T Hücreli Lenfoma
MF dışı diğer kutanöz lenfomalar
Kutanöz (Langerhans hücreli) histiyosistozlar
Kutanöz Mastositozis

XIV. MİKROBİAL AJANLARA (Mikroorganizmalara) BAĞLI DERİ HASTALIKLARI

Lepra(Cüzzam), Kutanöz tüberkülozlar(Deride Verem), Sistemik fungal infeksiyonlar (Mantar enfeksiyonları), mukokütanöz Layşmanyazis (Kala-azar) (Aktif dönemde, yeni tanı konmuş, tedavi altında): %20

NOT:  Lepra, Kutanöz tüberkülozlar, Sistemik fungal infeksiyonlar, Mukokütanöz blayşmanyazis, konjenital ve geç sifiliz sonucunda gelişen sekeller ilgili branşlarca değerlendirilir.

DİĞER DERİ HASTALIKLARI

Yukarıdaki listede yer almayan deri hastalıkları ve sekellerine bağlı fonksiyon kayıplarının değerlendirilmesinde hastalığın şiddetine göre değerlendirme yapılır.