EKPSS Hakkında Bilinmesi Gekenler

EKPSS Sınavı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

EKPSS Sınavı; sınavda adayların öğrenim düzeyine ve engel grubuna uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren bir soru kitapçığı ve bir cevap kâğıdı kullanılacaktır. Testler her öğrenim düzeyi ve engel grubu için ayrı soru kitapçığı olarak hazırlanacaktır. Her aday sadece bir soru kitapçığı kullanacaktır. Soru kitapçıklarında yer alan sorular 5 cevap seçenekli olacaktır.

Ekpss uygulanacak Testler ve Soru Sayıları Nelerdir?

Genel Yetenek Testi Soru Sayısı

1) Türkçe 15

2) Matematik 15

Genel Kültür Testi Soru Sayısı

1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10

2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6

3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3

4) Türkiye Coğrafyası 5

5) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6

Hangi Engel Grubuna Hangi Sorular Sorulacak?

 • Genel engelli, görme engelli ve ilköğretime başlama yaşı sonrası işitme engelli olan adaylar için içeriği aynı bir soru kitapçığı olacak ancak engel gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılacaktır.
 • İlköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olan adaylar işitme engelliler için hazırlanan soru kitapçığını kullanacaklardır.
 • Zihinsel engelli olan adaylar zihinsel engelliler için hazırlanan soru kitapçığını kullanacaklardır.
 • Cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak; engel gruplarına göre farklı sınav uygulamaları yapılacaktır.

EKPSS’de Engel Gruplarına Ait Test Süreleri Nelerdir?

 1. Genel Engel Grubu Sınav Süresi

  • a) Ortopedik Ruhsal Duygusal Süreğen (kronik) Hastalıklara Sahip Engelliler | Toplam Sınav Süresi : 60 Dakika
  • b) Yaygın Gelişimsel Bozukluğu Olanlar (otizm spektrum bozukluğu (OSB), Asberger, RETT Sendromu, Dezintegratif Bozukluk vb.), Özgül/Özel Öğrenme Güçlüğü Olanlar (Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, disleksi vb. olanlar), Dil ve Konuşma Bozukluğu Olanlar | Toplam Sınav Süresi : 80 Dakika
  • c) Okuyucu veya okuyucu-işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayan CP hastaları | Toplam Sınav Süresi : 100 dakika
 2. Görme Engel Grubu Sınav Süresi

  • a) Okuyucu veya okuyucu-işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayanlar | Toplam Sınav Süresi : 100 dakika
  • b) Soruları kendisi okuyabilenler (Sadece işaretleyici yardımı alanlar dâhil) | Toplam Sınav Süresi : 60 dakika
  • c) Soruları kendisi okuyabilecek durumda olan
   (sınavda okuyucu yardımı talep etmeyen) ancak, Engelli Sağlık Kurulu Raporlarında Görme Sistemi, Göz Hastalıkları, Görme Bozukluğu vb. oranı %25 ve üzerinde olan az gören adaylar | Toplam Sınav Süresi : 100 dakika
 3. İşitme Engel Grubu Sınav Süresi :

  Toplam Sınav Süresi : 80 dakika

 4. Zihinsel Engel Grubu Sınav Süresi

  • a) Okuyucu veya okuyucu-işaretleyici yardımı alarak soru kitapçığını hiç okuyamayanlar (Sadece şekilli sorularda (varsa) soru kitapçığına bakabilir.) | Toplam Sınav Süresi : 100 dakika
  • b)  Soruları kendisi okuyabilenler (Sadece işaretleyici yardımı alanlar dâhil) | Toplam Sınav Süresi :  80 dakika

DikkatDikkat: Sınava başvuru esnasında okuyucu veya okuyucu-işaretleyici yardımı talep eden adaylara, sınavda soruları sınav görevlileri okuyacak, adayların soruları okumasına kesinlikle izin verilmeyecektir. Adayın okuması halinde sınav geçersiz sayılacaktır.

EKPSS Sınavı İçin Gerekli Belgeler

 1. 2016-EKPSS SINAVA GİRİŞ BELGESİ: T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilirsiniz. Renkli veya siyah-beyaz çıktı almak önemli değildir.
 2. NÜFUS CÜZDANI/TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT: Adayların sınava girebilmeleri için EKPSS Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya pasaportunu yanlarında bulundurmaları zorunludur. (Sürücü Belgesi Kimlik Belgesi Sayılmayacaktır.) (Asker, Yurt dışında yada hükümlü statüsünde olan adaylar ve yukarıdaki belgeleri olmayan adaylar kılavuzun gerekli belgeler sayfasını okumaları gereklidir.)

Not : Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar, sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

Adaylar Sınava Giriş Belgelerinde yazılı olan yardımcı araçlarla sınava girebileceklerdir.

EKPSS Sınavında Yasak Olan Araç Gereçler

Tüm elektronik cihazlar ve özet olarak her şey yasak (Kalem, silgi, kalemtıraş buna dahil dahil) alyans yüzük ve basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer tüm takılar.

(başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç)

(Adayların engeli nedeniyle başvuruda belirtmiş oldukları sınava getirebilecekleri araç gereç, vb. Sınava Giriş Belgelerinde yer alacaktır. Belgede yazılı olmayan araç gereç vb. sınav binasına alınmaz.)

EKPSS Sınavı Nasıl Yapılacak, Uygulama Nasıl Olacak?

EKPSS Sınavı EKPSS Sayfamızda takvimde belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

Önemli Noktalar :

 • Aday sınava 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.
 • Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların yukarıda belirtilen süreler tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri yasaktır. Sınav evrakını teslim ederek sınav salonunu terk eden aday her ne sebeple olursa olsun tekrar sınav salonuna alınmayacak ve yukarıda belirtilen süreler doluncaya kadar sınav binasında bekletilecektir.
 • Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Uyarılmış olsun ya da olmasın, kurallara aykırı davranışta bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin raporlarına açıkça yazılacak ve sınavları ÖSYM’ce geçersiz sayılacaktır.
 • Adaylar, sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir.

EKPSS Soru Kitapçığı ve Cevap Kağıdı

Her bir soru kitapçığı ve cevap kâğıdı matbaada özel olarak poşetlenecek ve sınavda her adaya tek bir poşet içerisinde, açılmamış bir şekilde verilecektir. Soru kitapçığı üzerinde soru kitapçık numarası; cevap kâğıdı üzerinde adayın fotoğrafı, kimlik bilgileri bulunacaktır.

DİKKAT: Adaya verilen soru kitapçığının üzerinde basılı olan soru kitapçık numarasıyla cevap kâğıdı üzerindeki numaranın aynı olması, cevap kâğıdının değerlendirilebilmesi için çok önemli bir bilgidir. Bir adayın kullandığı soru kitapçığının üzerinde basılı olan numara ile kullandığı cevap kâğıdının üzerindeki soru kitapçık numarasının farklı olduğu durumlarda bu adayın cevap kâğıdı değerlendirme işlemine alınmayacaktır.

CEVAP KÂĞIDININ DOLDURULMASI

Her aday sınavda, başvuru bilgilerine uygun kendisi adına düzenlenmiş soru kitapçığını ve cevap kâğıdını kullanacaktır. Evrak üzerinde adayın adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ve fotoğrafı yer alacaktır. Adaylar, sınava başlamadan önce verilen sınav evrakının kendisine ait olup olmadığını, sınav evrakı ile Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilerin uyuşup uyuşmadığını kontrol edecektir. Bilgilerin doğruluğunu kontrol etmekten adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmeli sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiştir.

DİKKAT: İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.

Sınav Sonunda Adayların Bırakacağı Belgeler

Sınavın bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı ve cevap kağıdı salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait soru kitapçığı ve cevap kağıdını almadığında ilgili aday, derhâl gerekli uyarıda bulunarak soru kitapçığı ve cevap kâğıdının teslim alınmasını sağlamalıdır.

Sınava Giriş Belgesi ise sınavın başlangıcında sınav görevlileri tarafından toplanacaktır.

Sınavını tamamlayan adaylar, kullandığı cevap kâğıdını ve soru kitapçığını salondaki görevlilere teslim edecekler, sıra üzerinde bırakmayacaklardır.

Adaylar sınavın bitiminde, sınav evrakı dışında herhangi bir evrakını (rapor vb.) sınav görevlilerine teslim etmeyeceklerdir.

EKPSS Sınavında Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kağıdının değerlendirilmesi için adayın;

 • sınava atandığı salonda girmesi,
 • sınav başlamadan önce sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
 • kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
 • cevaplarını soru kitapçığına değil cevap kağıdına işaretlemiş olması,
 • cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
 • cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
 • sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak ) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
 • salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.

EKPSS Sınavının Değerlendirilmesi ve Notun Hesaplanması

EKPSS’de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır. İlgili testte en az bir cevabı bulunan adayların bu testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.

Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır.

Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülerek adayların ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanları hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Her sınav 0,50 ağırlığa sahiptir.

EKPSS Sınav Sonuçlarının Açıklanması

 • Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır.
 • Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Similar Posts