Kan hastalıkları

Lösemi, Lenfoma v.b. Kan Hastalıkları Engel Oranları

Özürlülük Ölçütünün belirlenmesinde kullanılan yönerge haritasında hematolojik yani kan hastalıklarına ilişkin engel oranlarını gösterir verileri bu makalemizde sizlerle paylaşacağız.

1. ANEMİLER (KANSIZLIK)

A – Aplastik Anemi (Akkiz ve konjenital, Fanconi ve vb.)

 • Ağır olmayan aplastik anemi: %40
 • Ağır aplastik anemi (Nötrofil 200-500, trombosit 20000’in altı): %70
 • Çok ağır (nötrofil 200’ün altı): %80
 • Fankoni aplastik anemisi ve diğer konjenital aplastik anemiler
  • Transfüzyon ihtiyacı olmayan: %40
  • Transfüzyon ihtiyacı olan: %80

B – Diamond Blacfan Anemisi (Konjenital Hipoplastik Anemi)

 1. Steroid tedavisine yanıt verenler: %30
 2. Steroid tedavisine bağımlı olanlar: %40
 3. Steroid tedavisine yanıt vermeyenler: %70

C – Hemolitik Anemiler

 1. Eritrosit enzim defektleri, membran defektleri
 • 1-Hafif anemi (Hb:10-12 g/dl): %10
 • 2-Orta dercede anemi ( Hb:8-10 g/dl): %40
 • 3-Ağır anemi (Hb:<8 g/dl): %80

2. Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri

 • 1-Hafif-orta: %40
 • Ağır ve Terminal vakalar: %80

3. Oto-immün hemolitik anemiler (İdiyopatik ve sekonder otoimmün hemolitik anemiler)

 • Hafif-orta  (Tedavi ile Hb 10-12 g/dl: %20
 • Tedavi ile Hb 8-10 g/dl: %40
 • Tedaviye yanıt vermeyenler (Hb <8  g/dl): %80

D – Hemoglobinopatiler

 1. Orak hücreli anemi
 • Yılda bir veya daha az oraklaşma krizi geçiren hafif- orta vakalar: %40
 • Yılda birden fazla oraklaşma krizi veya hayatında bir kez bile stroke veya akut göğüs sendromu geçiren ağır ve terminal vakalar: %80

2. Thalassemi – Akdeniz Anemisi

 • Intermedia: %40
 • Major: %70
 • Ağır veya terminal vakalar: %80

3. Diğerleri (Anormal hemoglobinler)

 • Transfüzyon(Kan Nakli) bağımlı olmayanlar: %20
 • Transfüzyon(Kan Nakli) bağımlı 0lanlar: %70

2. MİYELOFİBROZİS

 • Hb <10 g/dl, plt <100000/mm3 (Tedavi ile ilişkili olmayan): %80
 • Bunun dışındakiler: %40

3. MİYELODİSPLASTİK SENDROM

 • IPSS düşük ve orta 1 risk: %40
 • IPSS Orta-2 ve yüksek risk: %80
 • Ağır ve terminal vakalar: %90

4. LÖSEMİLERl

1. Akut Lösemiler

 • Tam Remisyonda (Remisyon sonrası 5. yıla kadar): %30
 • Tam Remisyonda (Remisyon sonrası 5. yıldan sonra): %10
 • Tedavisi devam eden olgular: %70
 • Remisyona girmeyen: %90

2. Kronik Lösemiler

a. Kronik Myelositik Lösemi

 • Kronik Faz (Tam sitogenetik yanıt varsa ): %30
 • Kronik Faz (6. ayda major sitogenetik yanıt yoksa): %60 
 • Akselere veya blastik faz : %90

b. Kronik Lenfositik Lösemi

 • Evre I-II (Tedavi gereksinimi olmayan): %10
 • Evre I-II (Tedavi gereksinimi olan): %40
 • Evre III-IV: %70

c. Monoklonal Gammopatiler

 • Benign Gammapatiler: %10
 • Soliter plazmositom ve Smoldering myeloma: %30
 • Malign Gammapatiler (Remisyonda veya tedavi ile kontrolde): %50
 • Malign Gammapatiler (Ağır veya remisyona girmeyen): %90

3.Hemofagositik Sendrom

 • Primer(Birincil): %80
 • Sekonder(İkincil): %30

4. KML VE MYELOFİBROSİS DIŞINDA KALAN MYELOPROLİFERATİF HASTALIKLAR (ESANSİYEL TROMBOSİTEMİ, POLİSTEMİA VERA, V.B)

 1. Hemostatik bir sorun yaşamamış ve kontrol altında olanlar: %30
 2. Hastalıkları kontrol altında olmayanlar: %40
 3. Hayatı tehdit eden tromboz ve/veya kanaması olanlar: %70
 4. Lösemik dönüşüm gösterenler: %80

5 . KOAGÜLASYON VE HEMOSTAZ BOZUKLUKLARI

A) Hemorajik Diatezler

a) Primer hemostaz bozuklukları (İTP, trombosit fonksiyon bozuklukları, vasküler nedenler)

 1. Hafif kanamalar ile seyreden ve tedavi gerektirmeyen vakalar: %20
 2. Hafif kanamalarla seyreden ve tedavi gerektiren vakalar: %40
 3. Ağır ve hayati kanamalar ile seyreden vakalar: %80

b) Koagülopatiler (Hemofili A, B, C ve diğer faktör eksiklikleri, Von Willebrand Hastalığı Tip III)

 1. Faktör Aktivitesi %2’nin altında (en az iki kez, farklı zamanda ölçülmüş): %80
 2. Faktör Aktivitesi %2-5 (en az iki kez, farklı zamanda ölçülmüş): %40
 3. Faktör Aktivitesi %5’in üstünde (en az iki kez, farklı zamanda ölçülmüş): %20

c) Hipofibrinojenemi, Afibrinojenemi ve disfibrinojenemi

 1. Sık kanama ile seyreden ve tedavi gerektiren olgular: %60
 2. Nadir kanama ile seyreden olgular: %20

B) Akkiz ve herediter trombotik durumlar

 1. Bir kez ekstremitede DVT ya da hemodinamik sekel bırakmayan PTE_gelişenler: %10
 2. Birden fazla ekstremitede DVT gelişen vakalar: %20
 3. Mükerrer tromboz geçirenler ya da veya tedaviye bağlı kanama sekeli olanlar ya da hayatı tehdit eden diğer trombozlar: %60

C) Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP)

 1. Tek atak : %20
 2. Tekrarlayan ataklar: %60

D) Dissemine İntravasküler Koagülopati (kronik):%20

6. LENFOMALAR

a) Hodgkin Lenfoma

 1. Evre I-II remisyonda (Remisyon sonrası 5. yıla kadar): %20
 2. Evre I-II remisyonda (Remisyon sonrası 5. yıldan sonra): %10
 3. Evre III-IV remisyonda: %40
 4. Remisyona girmeyen veya tedavi sürecinde olan: %80

b) Non-Hodgkin Lenfoma

 1. Düşük dereceli remisyonda (Remisyon sonrası 5. yıla kadar): %20
 2. Düşük dereceli remisyonda (Remisyon sonrası 5. yıldan sonra): %10
 3. Düşük dereceli remisyona girmeyen veya tedavi sürecinde olan: %70
 4. Orta veya yüksek dereceli remisyonda: %40
 5. Orta veya yüksek dereceli remisyona girmeyen veya tedavi sürecinde olan: %80

7. KRONİK NÖTROPENİLER

 1. Ağır (Kostmann Sendromu): %80
 2. Diğer Kronik Nötropeniler:
 • Sık ve ağır enfeksiyon geçirmesine neden olmayan vakalar: %20
 • Sık ve ağır enfeksiyon geçirmesine neden olan vakalar: %40

8. ALLOJENİK KEMİK İLİĞİ/KÖK HÜCRE NAKLİ

 1. Hastalığı remisyonda, komplikasyonu olmayan ve immunosupressif tedavi almayanlar: %30
 2. Hafif-orta derecede komplikasyonu olan ve/veya immunosupressif tedavisi devam eden olgular: %60
 3. İleri derecede komplikasyonu olan ve/veya ağır-terminal olgular: %80

9. OTOLOG KEMİK İLİĞİ /KÖK HÜCRE NAKLİ

 1. 1-Hastalığı remisyonda, komplikasyonu olmayan: %10
 2. Hafif-orta derecede komplikasyonu olan: %50
 3. İleri derecede komplikasyonu olan ağır-terminal olgular :%80

NOT: İki yıldan daha kısa süre içinde hastalığın aktivasyonunda ilerleme veya gerileme ihtimali olan hastalarda raporun geçerlilik süresi belirtilir.

Similar Posts