Özürlülük Ölçütünün belirlenmesinde kullanılan yönerge haritasında hematolojik yani kan hastalıklarına ilişkin engel oranlarını gösterir verileri bu makalemizde sizlerle paylaşacağız.

1. ANEMİLER (KANSIZLIK)

A – Aplastik Anemi (Akkiz ve konjenital, Fanconi ve vb.)

B – Diamond Blacfan Anemisi (Konjenital Hipoplastik Anemi)

 1. Steroid tedavisine yanıt verenler: %30
 2. Steroid tedavisine bağımlı olanlar: %40
 3. Steroid tedavisine yanıt vermeyenler: %70

C – Hemolitik Anemiler

 1. Eritrosit enzim defektleri, membran defektleri

2. Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri

3. Oto-immün hemolitik anemiler (İdiyopatik ve sekonder otoimmün hemolitik anemiler)

D – Hemoglobinopatiler

 1. Orak hücreli anemi

2. Thalassemi – Akdeniz Anemisi

3. Diğerleri (Anormal hemoglobinler)

2. MİYELOFİBROZİS

3. MİYELODİSPLASTİK SENDROM

4. LÖSEMİLERl

1. Akut Lösemiler

2. Kronik Lösemiler

a. Kronik Myelositik Lösemi

b. Kronik Lenfositik Lösemi

c. Monoklonal Gammopatiler

3.Hemofagositik Sendrom

4. KML VE MYELOFİBROSİS DIŞINDA KALAN MYELOPROLİFERATİF HASTALIKLAR (ESANSİYEL TROMBOSİTEMİ, POLİSTEMİA VERA, V.B)

 1. Hemostatik bir sorun yaşamamış ve kontrol altında olanlar: %30
 2. Hastalıkları kontrol altında olmayanlar: %40
 3. Hayatı tehdit eden tromboz ve/veya kanaması olanlar: %70
 4. Lösemik dönüşüm gösterenler: %80

5 . KOAGÜLASYON VE HEMOSTAZ BOZUKLUKLARI

A) Hemorajik Diatezler

a) Primer hemostaz bozuklukları (İTP, trombosit fonksiyon bozuklukları, vasküler nedenler)

 1. Hafif kanamalar ile seyreden ve tedavi gerektirmeyen vakalar: %20
 2. Hafif kanamalarla seyreden ve tedavi gerektiren vakalar: %40
 3. Ağır ve hayati kanamalar ile seyreden vakalar: %80

b) Koagülopatiler (Hemofili A, B, C ve diğer faktör eksiklikleri, Von Willebrand Hastalığı Tip III)

 1. Faktör Aktivitesi %2’nin altında (en az iki kez, farklı zamanda ölçülmüş): %80
 2. Faktör Aktivitesi %2-5 (en az iki kez, farklı zamanda ölçülmüş): %40
 3. Faktör Aktivitesi %5’in üstünde (en az iki kez, farklı zamanda ölçülmüş): %20

c) Hipofibrinojenemi, Afibrinojenemi ve disfibrinojenemi

 1. Sık kanama ile seyreden ve tedavi gerektiren olgular: %60
 2. Nadir kanama ile seyreden olgular: %20

B) Akkiz ve herediter trombotik durumlar

 1. Bir kez ekstremitede DVT ya da hemodinamik sekel bırakmayan PTE_gelişenler: %10
 2. Birden fazla ekstremitede DVT gelişen vakalar: %20
 3. Mükerrer tromboz geçirenler ya da veya tedaviye bağlı kanama sekeli olanlar ya da hayatı tehdit eden diğer trombozlar: %60

C) Trombotik Trombositopenik Purpura (TTP)

 1. Tek atak : %20
 2. Tekrarlayan ataklar: %60

D) Dissemine İntravasküler Koagülopati (kronik):%20

6. LENFOMALAR

a) Hodgkin Lenfoma

 1. Evre I-II remisyonda (Remisyon sonrası 5. yıla kadar): %20
 2. Evre I-II remisyonda (Remisyon sonrası 5. yıldan sonra): %10
 3. Evre III-IV remisyonda: %40
 4. Remisyona girmeyen veya tedavi sürecinde olan: %80

b) Non-Hodgkin Lenfoma

 1. Düşük dereceli remisyonda (Remisyon sonrası 5. yıla kadar): %20
 2. Düşük dereceli remisyonda (Remisyon sonrası 5. yıldan sonra): %10
 3. Düşük dereceli remisyona girmeyen veya tedavi sürecinde olan: %70
 4. Orta veya yüksek dereceli remisyonda: %40
 5. Orta veya yüksek dereceli remisyona girmeyen veya tedavi sürecinde olan: %80

7. KRONİK NÖTROPENİLER

 1. Ağır (Kostmann Sendromu): %80
 2. Diğer Kronik Nötropeniler:

8. ALLOJENİK KEMİK İLİĞİ/KÖK HÜCRE NAKLİ

 1. Hastalığı remisyonda, komplikasyonu olmayan ve immunosupressif tedavi almayanlar: %30
 2. Hafif-orta derecede komplikasyonu olan ve/veya immunosupressif tedavisi devam eden olgular: %60
 3. İleri derecede komplikasyonu olan ve/veya ağır-terminal olgular: %80

9. OTOLOG KEMİK İLİĞİ /KÖK HÜCRE NAKLİ

 1. 1-Hastalığı remisyonda, komplikasyonu olmayan: %10
 2. Hafif-orta derecede komplikasyonu olan: %50
 3. İleri derecede komplikasyonu olan ağır-terminal olgular :%80

NOT: İki yıldan daha kısa süre içinde hastalığın aktivasyonunda ilerleme veya gerileme ihtimali olan hastalarda raporun geçerlilik süresi belirtilir.