Engelli Ehliyet Değişimi

Engelli Ehliyet Değişim İşlemi (H Sınıfı)

Daha önce engelli olup ehliyet alacak vatandaşlar ile ilgili Engelli Sürücü Belgesi ve H Sınıfı adlı makalemizde H sınıfı sürücü belgelerinin artık tedavülden kaldırılarak engelli ehliyetinin A ve B sınıfı ehliyete dönüştürüleceği konusuna değinmiştik.

Bu makalemizde Sağlık Bakanlığının Tüm kamu kuruluşlarına acil kodu ile göndermiş olduğu tebliğden ve Emniyet genel müdürlüğünün yayınlamış olduğu bilgilerden yola çıkarak H sınıfı ehliyetin nasıl değiştirileceğini anlatacağız.

Araç kullanıcısı olan engelliler artık B sınıfı ehliyet alacaklardır.

Ne yapılacak?

 1. Yeniden Sağlık Raporu Alınması
 2. Ehliyet Değişim Başvurusunu Yapmak

Sağlık Raporunun Alınması

Mevzuat neredeyse toptan değiştiği için ehliyet değiştirilse dahi yeniden rapor alınması gerekecektir. Bunun sebebi AB standartlarına uygunluk ve Mevzuatın değişmiş olmasından kaynaklıdır.

Öncelikle Beyan Formunu size kolaylık olması açısından indirip yazdırarak doldurabilirsiniz. Yoksa gittiğiniz kurumda size doldurmanız için verilecektir.

Sağlık raporu için Sağlık bakanlığının ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri ve Bakanlıkça ruhsatlandırılmış özel sağlık kuruluşlarında (özel hastane, özel tıp merkezi, özel poliklinik ve özel muayenehane) çalışan tabip/uzman tabipler/Aile Hekimlerine başvurabilirsiniz. Doldurulan beyan formu incelenerek beyan formunda belirtilen durumlara sahip olmayan sürücü/sürücü adayının muayenesini yaparak muayene bulgusuna göre sağlık raporunun II.Kısmını doldurup sağlık raporunu tanzim ederek kişiye teslim edecektir.

Not : Aile Hekimi tarafından doldurulan sağlık raporları için ücret ödenmez.

Beyan formunda belirtilen durumlardan bir veya birkaçının olduğu durumlarda ise kişinin o durum/durumlara ait uzmanlık dalı/dalları hariç sağlık muayenesini yaparak sağlık raporunun ikinci kısmına kanaatini belirterek raporu tanzim edecektir. (Sağlık Raporu)

Engelli olduğunuz için ve ilgili doktorun dalı dışına çıkan bir konu olduğundan sürücü olabilir seçeneğini işaretlemeyeceğini göz önüne alırsak ” Uzman tabip muayenesi gerekir” ibaresini işaretleyerek sizi sevk edecektir.

Yukarıda belirtilen sağlık tesisleri/özel sağlık kuruluşunda çalışan uzman tabip/ tabipler tarafından sürücü/sürücü adayının muayenesinde ve zorunlu olarak veya gerektiğinde yapılması gereken tetkikleri yapılarak Sağlık Raporunun III. Kısmı doldurularak sürücü belgesi sınıfı ve varsa kısıtlara ilişkin kod numaralarını kod tablosunda (Kod Tablosu) belirtilen şekliyle yazılarak sağlık raporu düzenlenecektir.

Not : Tek Hekim Sağlık Raporu: (5 ayrı branşta uzman hekimden oluşan kurul) Devlet hastaneleri 50 TL, Üniversite hastaneleri ve eğitim Araştırma Hastaneleri 75 TL; Sağlık Kurulu Raporu Devlet hastaneleri, 200 TL; Üniversite hastaneleri ve Eğitim Araştırma Hastaneleri 300 TL rapor ücreti almaktadırlar.

İl sağlık müdürlüğüne giderek il sağlık müdür yardımcısı veya görevlendireceği il sağlık müdürlüğü görevlisinin başkanlığında kişinin sağlık raporunda belirtilen tanı ile ilgili branş uzmanı/uzmanları ve valilikçe kamu kurum/kuruluşlarından veya ilgili meslek odalarından görevlendirilecek bir makine mühendisinden oluşan komisyon tarafından belirlenecek özel tertibat kod numarası ile hangi sınıf sürücü belgesi alabileceğiniz aynı sağlık raporunun ilgili bölümüne yazarak imzalayacaklardır.

Sağlık raporunda kişinin durumuna özgü daha kısa sürelerde kontrol muayenesi öngörülmemişse düzenlenen sağlık raporu düzenlendiği tarihinden itibaren iki (2) yıl süreyle geçerlidir.

Not : Ehliyet Başvuru sürecinde kan grubu belgeniz talep edilmektedir. Eğer yok ise Aile hekiminizden konu hakkında yardım isteyebilirsiniz. Size kan grubunuzu gösterir belge verilecektir.

Sağlık raporu ile ilgili yapılması gerekenleri yaptınız.

Ehliyet Değişim İşlemleri

Nüfus Müdürlüğüne ait internet sitesi olan Sürücü Belgesi Başvuru Sistemi üzerinden randevunuzu seçerek aşağıda ki belgeler ile birlikte başvurunuzu yapmanız gereklidir.

Başvuru Belgeleri

 1. Eski sürücü belgesi
 2. Nüfus cüzdanı, Pasaport veya Avukatlık Kimliği
 3. Sürücü sağlık raporu
 4. 15 TL (13 TL değerli kağıt bedeli, 2 TL vakıf payı) bedelinin vergi dairelerine veya bankalara yatırıldığına dair makbuz.
 5. 1 adet fotoğraf (5×6 ebadında arka fon beyaz olacak şekilde biyometrik bir vesikalık fotoğraf)
 6. Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan.
 7. Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Not : Başvuru süreci ile ilgili merak ettiğiniz sorulara ve ödeme yapacağınız banka bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

İşlemler sonuçlandığında size geçici belge verilmektedir. Ehliyetiniz ise vermiş olduğunuz adrese posta yolu ile gönderilmektedir. Ehliyetinizin geçerlilik süresi ise 5 yıldır.

İtiraz Hakkı

Sürücü/sürücü adayı, İl Sağlık Müdürlüğüne vereceği dilekçe ile rapora itiraz edebilir. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sürücü/sürücü adayı, muayene ve değerlendirmesinin yapılabilmesi ve hakkında karar verilebilmesi için raporun olumsuz olmasına neden olan uzmanlık dalı/dallarındaki her uzmanlık dalı için 3’er uzman tabibin bulunduğu hastaneye sevk edilir. Sevke istinaden yapılan muayene ve değerlendirmeye göre kişi adına sağlık raporunun III.Kısmı doldurularak sağlık raporu tanzim edilir ve kişiye teslim edilir. Kişi hakkında uzmanlar kurulunca düzenlenen raporda belirtilen karara göre işlem yapılır. Kişinin bu rapora da itiraz etmesi halinde İl Sağlık Müdürlüğünce daha evvel düzenlenen bütün sağlık raporlarının birer sureti, itiraz dilekçesi ve varsa hastalığına ilişkin takip dosyası müdürlük tarafından bakanlığa gönderilir.

Meraklıları İçin Detaylar

 • Sağlık Komisyonu gerekirse komisyona elektrik mühendisi dahil edebilir.
 • Sağlık kurulu sürücüye sürücü belgesi alamaz kararı veremez. Bu komisyonun görevi özel tertibat kod numarası ve sürücü belgesinin sınıfının belirlenmesi ile sınırlı olup ilave olarak aracın tadil edilmesini müteakip sürücünün aracı kullanıp kullanamadığını kontrol edebilir.
 • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 45 inci maddesi kapsamında İl Sağlık Müdürlüğüne sevk edilen sürücünün muayene ve değerlendirmesi 5’li heyet tarafından yapılarak sağlık kurulu raporu tanzim edilmekte idi. Mezkûr Kanun hükmünde değişiklik yapılması nedeniyle bu şekilde sevk edilen kişi adına 5’li heyet raporu düzenlenmeyecek olup sürücüde meydana gelen bedensel değişikliğin ortopedik olması halinde ortopedi ve travmatoloji uzmanının, diğer durumların tespitinde ise ilgili diğer uzman tabip/tabiplerin bulunduğu hastaneye sevk edilir. İlgili uzman tabip/tabipler tarafından yapılacak muayene ve değerlendirme sonucunda sağlık raporunun III.Kısmı doldurularak, sürücü belgesi alıp alamayacağı ve varsa kısıtların kod tablosundaki kod numaraları yazılacaktır.
 • Kod tablosu 4 bölümden oluşmaktadır:
  Bölüm a: Sürücü/ sürücü adayının muayene ve değerlendirmesini yapan tabip/uzman tabipler tarafından kullanılacaktır.
  Bölüm b: Trafik kuruluşlarınca kullanılacaktır.
  Bölüm c: Milli Eğitim Bakanlığınca kullanılacaktır.
  Bölüm d: Mezkûr Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından kullanılacaktır.
 • Mezkûr Yönetmelik değişikliği ile sürücü belgesine sahip herhangi bir kişinin sağlık muayeneleri esnasında sürücü belgesinin geçici süreyle geri alınmasını gerektiren ve bildirim yükümlüğü olan durumlarda kişiye ait kimlik bilgileri ve hastalığın tanısı tabibin görevli olduğu kurum/özel sağlık kuruluşu tarafından Emniyet Genel Müdürlüğüne/İl Emniyet Müdürlüğüne bildirilecektir.
 • Sürücü/sürücü adaylarından iki gözü de gören ve beyan formunda belirtilen renk körlüğü, gece körlüğü (tavukkarası), göz kapağında düşme, çift görme veya şaşılık, blefarospazm, katarakt, afaki veya progresif göz hastalığı bulunmayan kişilerin pratisyen tabip/aile hekimi tarafından görme keskinliği yönünden mezkûr hüküm kapsamında muayenesi yapılır. Göz muayenesinde gözlükle görme keskinliğinin sağlanması halinde “gözlük kullanmak kaydıyla” sürücü belgesi alabileceğine dair sağlık raporu düzenlenir. Pratisyen tabip/aile hekimi tarafından kod tablosunda belirtilen kod numaralarından yalnızca gözlük (01.01), gözlük veya kontakt lensle (01.06) kod numaraları kullanılabilir. Mezkûr hüküm kapsamında görme keskinliğine karar verilememesi veya yukarıda belirtilen durum/durumların olması halinde sürücü/sürücü adayı, göz muayenesi yönünden değerlendirilmek üzere göz hastalıkları uzmanına sevk edilir.

Bu makale sağlık bakanlığının Sürücü Sağlık Raporu Kod Tablosu- Beyan Formu konulu tebliği ile hazırlanmıştır.

Bu makalede Sürücü belgesi ile ilgili bilgileri Emniyet genel müdürlüğü sürücü belgesi randevu sistemi üzerinden alınmıştır.

Similar Posts